BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A   B   C  D  E   F   G   H   I  J  K   L  M   N   O   P  Q   R   S    T   U   V   W  X  Y  Z


fogalom:Magyarázat:Jogszabály:
vegyi anyag életciklusa:a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége.2000. évi XXV. Kbtv
veszély:egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása.25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
veszélyes anyag:valamennyi, a 3-5. §, illetőleg - külön jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában - a 2000. december 31-ig irányadó jogszabályok alapján veszélyesként osztályozott anyag.2000. évi XXV. Kbtv
veszélyes anyag:valamennyi a Kbtv. alapján veszélyesként osztályozott anyag.25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
veszélyes anyag:minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a1993. évi XCIII. Mvt
- robbanó,
- oxidáló,
- gyúlékony,
- sugárzó,
- mérgező,
- maró,
- ingerlő,
- szenzibilizáló,
- fertőző,
- rákkeltő,
- mutagén,
- teratogén,
- utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is),
- egyéb egészségkárosító anyag.
veszélyes készítmény:egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.2000. évi XXV. Kbtv
veszélyes készítmény:egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
veszélyes:az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.1993. évi XCIII. Mvt
veszélyességi kategória:a kritériumoknak az egyes veszélyességi osztályokon belüli felosztása a veszély súlyosságának megadása céljából;1272/2008/EK
GHS
veszélyességi osztály:a fizikai, egészségi vagy környezeti veszély jellege;1272/2008/EK
GHS
veszélyforrás:a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.
Veszélyforrás lehet különösen:
1993. évi XCIII. Mvt
- a fizikai veszélyforrás, ezen belül a
    munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
    szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
    csúszós felületek,
    éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
    tárgyak hőmérséklete,
    a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése,
    szintkülönbség,
    súlytalanság,
    a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,
    zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
    világítás,
    elektromágneses sugárzás vagy tér,
    részecskesugárzás,
    elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
    aeroszolok és porok a levegőben;
- a veszélyes anyag (lásd 12. pont);
- a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
    mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
    makroorganizmus (növény, állat);
- a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
veszélyt jelző piktogram:grafikai kompozíció, amely magában foglal egy szimbólumot és egyéb grafikai elemeket, mint például egy olyan határszegélyt, háttérmintázatot vagy színt, amelyet az adott veszélyességi információ közlésére szánnak;1272/2008/EK
GHS
vizsgálati összefoglalás:egy teljes vizsgálati jelentés célkitűzéseinek, módszereinek, eredményeinek és következtetéseinek összefoglalása, amely elegendő információt nyújt a vizsgálat relevanciájának értékeléséhez;1907/2006/EK
REACH