BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A   B   C  D  E   F   G   H   I  J  K   L  M   N   O   P  Q   R   S    T   U   V   W  X  Y  Z

fogalom:Magyarázat:Jogszabály:
felhasználás:bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk előállítása és minden egyéb felhasználás;1907/2006/EK
REACH
felhasználás:bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk előállítása és minden egyéb felhasználás;1272/2008/EK
GHS
felhasználási és expozíciós kategória:az eljárások és a felhasználás széles körére kiterjedő expozíciós forgatókönyv, amelyben legalább a felhasználás rövid általános leírása formájában közlik az eljárásokat és felhasználásokat;1907/2006/EK
REACH
felosztás:az expozíciós útvonaltól vagy a hatások jellegétől függő megkülönböztetés a veszélyességi osztályokon belül;1272/2008/EK
GHS
film:egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
forgalomba hozatal:hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
figyelmeztetés:olyan szó, amely – figyelmeztetve az olvasót a potenciális veszélyre – a veszélyek súlyosságának relatív szintjét jelzi az alábbi két szint megkülönböztetésével:1272/2008/EK
GHS
a) „veszély”: a súlyosabb veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés;
b) „figyelem”: a kevésbé súlyos veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés;
figyelmeztető mondat:egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is;1272/2008/EK
GHS
foglalkozási megbetegedés:a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely1993. évi XCIII. Mvt
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
foglalkozásszerű felhasználó:aki foglalkozása körében veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel tevékenységet végez, illetve foglalkozása vagy tevékenységi körében szervezett munkavégzésben veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel végzett tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat.44/2000. (XII. 27.) EüM
fokozott expozíció:a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés mindkét fülön.1993. évi XCIII. Mvt
forgalmazó:a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi személy, beleértve a kiskereskedőt is, aki az önmagában vagy készítményben előforduló anyagot kizárólag harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba;1907/2006/EK
REACH
forgalmazó:a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi személy – beleértve a kiskereskedőt is –, aki az önmagában vagy keverékben előforduló anyagot kizárólag harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba;1272/2008/EK
GHS
forgalomba hozatal:veszélyes anyag üzletszerű gazdasági tevékenység keretében - értékesítés vagy felhasználás céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen - első alkalommal történő rendelkezésre bocsátása, beleértve az Európai Gazdasági Térség területére történő behozatalt is.44/2000. (XII. 27.) EüM
forgalomba hozatal:a harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül;1907/2006/EK
REACH
forgalomba hozatal:a harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül;1272/2008/EK
GHS
forgalomba hozatalért felelős személy:az EU valamely tagállamában székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki lehet gyártó, ennek hiányában a forgalomba hozó vagy azon importőr, aki az anyagot forgalomba hozza.2000. évi XXV. Kbtv