BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

A   B   C  D  E   F   G   H   I  J  K   L  M   N   O   P  Q   R   S    T   U   V   W  X  Y  Z


fogalom:Magyarázat:Jogszabály:
baleset:az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.1993. évi XCIII. Mvt
behozatal:a Közösség vámterületére történő fizikai behozatal;1907/2006/EK
REACH
behozatal:a Közösség vámterületére történő fizikai behozatal;1272/2008/EK
GHS
bejelentett anyag:olyan anyag, amelyre vonatkozóan bejelentést nyújtottak be, és amelyet a 67/548/EGK irányelvvel összhangban forgalomba lehet hozni;1907/2006/EK
REACH
bejelentő:az Ügynökség részére a bejelentést elvégző gyártó vagy importőr, vagy gyártók vagy importőrök csoportja;1272/2008/EK
GHS
bevezetett anyag:olyan anyag, amely az alábbi kritériumok legalább egyikének megfelel:1907/2006/EK
REACH
a) szerepel a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS);
b) az anyagot az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább egyszer a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén vagy 2004. május 1-jén csatlakozott országokban gyártották, de a gyártó vagy az importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;
c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén vagy 2004. május 1-jén csatlakozott országokban e rendelet hatálybalépése előtt a gyártó vagy importőr forgalomba hozta, és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot, de nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;
bevonóanyag:bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
biztonsági adatlap:a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum.2000. évi XXV. Kbtv