BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés
                                                                                                           ÁRAJÁNLATKÉRÉS
  
  


 

Kémiai biztonság

 

Veszélyes anyagok jegyzéke.pdf

 

Veszélyes anyagok jegyzéke kiegészítés.pdf

 

1272/2008/EK GHS rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.pdf

 

1907/2006/EK REACH rendelet.pdf

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról.pdf
 

2000. XXV. törvény a kémiai biztonságról.pdf

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.pdf

 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.pdf

 

2009. április 3-tól: 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.pdf (2009. április 3-tól)

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.pdf

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.pdf

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről.pdf

 

2009. november 1-én változik a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet.

 

1048/2005/EK rendelet a biocid termékek forgalomba hozataláról.pdf

 

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról.pdf

 

 

Tűzvédelem

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.pdf


9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.htm (2009.06.10)

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.pdf


116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról.pdf

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól.pdf

79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól.pdf

118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról.pdf

 

117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és balesetbiztosításról

 

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

 

23/1996. (IX.19.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről

 

34/1996. (XII.29.) BM rendelet A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól

 

12/1997. (II. 26.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről

 

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

 

27/1997. (IV. 10.) BM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

 

36/1997. (VI. 4.) BM rendelet A tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól

 

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól

 

50/1997. (IX. 19.) BM rendelet A tűzoltóság műkődési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről

 

57/1997. (X. 21.) BM rendelet A tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről

 

70/1997. (XII. 29.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól